REGULAMIN/REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA

Ku przypomnieniu Regulamin korzystania z naszego Klubu oraz Regulamin bezpiecznego korzystania 

 

Można pobrać jako obraz:
Można pobrać jako plik:

regulamin_1

regulaminbezpieczenstwa_1

 

 

 

Można także przeczytać poniżej:
REGULAMIN KORZYSTANIA Z FITNESS CLUBU MEDI GYM
1.Siłownia czynna jest codziennie: poniedziałek, środa, piątek – w godz.6:00-21:00: wtorek, czwartek – 14:00-21:00, sobota – 11:00-17:00: niedziela – 10:00-15:00. Dopuszcza się zmianę godzin i dni otwarcia siłowni.
2. Korzystanie z siłowni jest możliwe po zapoznaniu się z regulaminem i pod nadzorem instruktora.
3. Fitness Club Medi Gym, zwany dalej Klubem, świadczy usługi w zakresie: siłowni, zajęć fitness, sportów walki, sauny, masażu,porad dietetycznych. Administratorem danych osobowych jest: Fitness Club Medi Gym- Diana Kolasa z siedzibą przy ul. Kościelnej 2, 42-350 Koziegłowy.
3.1. Jako administrator danych osobowych informuję Pana/Panią, iż: – podanie dnych jest dobrowolne ale niezbędne w celu realizacji usługi: – posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcie, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania” – podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych: – dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji usług: – ma Pan/i prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pan/i dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.: – akceptując regulamin wyraża Pan/i zgodę na publikację swojego wizerunku znajdującego się na fotografiach i filmach wykonanych przez Fitness Club Medi Gym w celach marketingowych/promocyjnych na stronie internetowej za pośrednictwem portali społecznościowych takich jak facebook, instagram itp.
3.2. W celu opisanym w pkt 3.1 należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych w formie pisemnej na adres: ul. Kościelna 2, 42-350 Koziegłowy lub mailowej na adres: clubmedigym@gmail.com.
4. Podstawą do korzystania z siłowni jest zakup biletu jednorazowego wstępu lub karnetu.
4.1. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.
4.2. W przypadku zatajenia informacji o stanie zdrowia Klient ponosi pełną odpowiedzialność za poniesione szkody a także za szkody poniesione przez Klub.
4.3. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usług Klubu od 16 roku życia wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
4.4. Zgoda pisemna powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację niepełnoletniego oraz jego opiekuna. (na prośbę obsługi klient ma obowiązek okazać dokument potwierdzający tożsamość).
4.5. Na siłowni obowiązuje zakaz wstępu dzieciom poniżej 14 roku życia bez opiekuna.
4.6. Karnet można zawiesić lub przedłużyć tylko na podstawie druku ZUS ZLA wystawionego przez lekarza lub innego dokumentu potwierdzającego brak możliwości uprawiania aktywności sportowej. Dokument ten musi zawierać dane identyfikacyjne osoby (lekarza) go wystawiającej.
4.7. Maksymalny okres przedłużenia karnetu to okres zgodny z przedstawionym dokumentem.
4.8. Fitness Club Medi Gym zastrzega sobie możliwość zamknięcia Klubu w okresie świątecznym (święta kościelne, państwowe) oraz w każdym innym dniu, jeżeli wymagają tego niezbędne do przeprowadzenia prace remontowe mające na celu poprawę bezpieczeństwa Klientów bądź z powodów innych, niezależnych od Klubu. Sytuacje takie nie powodują wydłużenia okresu trwania karnetu jednak mogą być podstawą złożenia reklamacji.
4.9. Czas obowiązywania karnetów liczony jest od daty ich zakupu i nie podlega przesunięciu na inny termin: chyba że promocja stanowi inaczej.
4.10. Klub nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany Karnet – niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych ani przedłużania ważności Karnetu.
4.11 Cena Karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia NNW.
4.12. Konsekwencje, w tym konsekwencje prawne podania nieprawidłowych danych ponosi klient.
5. W pomieszczeniach siłowni przebywają tylko osoby ćwiczące.
6. Wejście na siłownię możliwe jest tylko w odpowiednim kompletnym stroju sportowym oraz czystym zmienionym obuwiu sportowym.
7. Obowiązkowo należy korzystać z ręcznika podczas ćwiczeń.
8. Obsługa siłowni ma prawo odmówić wstępu na siłownię osobom bez odpowiedniego stroju sportowego do ćwiczeń a w szczególności obuwia.
9. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy pozostawione w szafkach oraz na terenie Klubu.
10. Wykonywanie ćwiczeń na przyrządach odbywa się po wstępnym instruktażu obsługi.
11. ćwiczący zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie tzn. ćwiczyć z takimi obciążeniami, nad którymi są w stanie sami zapanować. Ćwiczenia z większym obciążeniem należy wykonywać przy asekuracji drugiej osoby lub instruktora.
12. Osoby korzystające z siłowni, które w czasie ćwiczeń lub pobytu na siłowni źle się poczują zobowiązane są natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić obsługę siłowni.
13. Przed rozpoczęciem ćwiczeń konieczne jest wykonanie rozgrzewki w celu uniknięcia kontuzji.
14. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami instruktora w sposób bezpieczny tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowania sprzętu i sali.
15. Przed ćwiczeniem należy sprawdzić stan urządzenia – wszystkie usterki, uszkodzenia sprzętu i przyrządów należy zgłaszać instruktorowi.
16. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych.
17. Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
18. Niewskazane jest zajmowanie stanowisk do ćwiczeń podczas odpoczynku.
19. Po zakończeniu ćwiczeń należy uporządkować sprzęt i stanowisko w sposób zalecony przez instruktora.
20. Szkolne grupy zorganizowane mogą korzystać z siłowni pod opieką nauczyciela z odpowiednimi uprawnieniami, instruktora lub trenera po wcześniejszej rezerwacji.
21. Do prowadzenia treningu na siłowni uprawnieni są wyłącznie instruktorzy zatrudnieni w Klubie.
22. Zakazuje się prowadzenia treningów personalnych przez osoby nie zatrudnione w Fitness Club Medi Gym.
23. Obsługa ma prawo wyprosić osoby łamiące postanowienia niniejszego regulaminu oraz co do których poweźmie uzasadnione podejrzenie, że będą naruszać niniejszy regulamin lub przepisy prawa, nawet jeżeli korzystanie z siłowni zostało przez te osoby opłacone i niewykorzystane.
24. Osoby ćwiczące będą ponosić odpowiedzialność finansową za wszelkie wyrządzone przez siebie zniszczenia/ szkody na terenie siłowni.
25. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiada opiekun grupy lub rodzice.
26. Fitness Club Medi Gym nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z urządzeń na siłowni oraz nieprzestrzegania regulaminu i zasad bezpieczeństwa.
27. Imprezy, zawody i turnieje na siłowni odbywają się w oparciu o odrębne regulaminy.
28.Wszystkie skargi i wnioski należy składać u właściciela Fitness Club Medi Gym.
REGULAMIN BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z FITNESS CLUBU MEDI GYM
1. Celem wdrożenia niniejszego Regulaminu jest zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników oraz Klientów Fitness Clubu Medi Gym, minimalizowanie ryzyka zakażenia oraz ograniczenie liczby kontaktów na terenie obiektu.
2. Obsługa Klubu zobowiązuje się stosować do wytycznych w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii, w tym do zapewnienia wszystkim Klientom Fitness Clubu Medi Gym niezbędnych środków do dezynfekcji, utrzymywania czystości w obiekcie na najwyższym poziomie oraz udzielania wszelkich informacji niezbędnych do bezpiecznego korzystania z terenu siłowni.
3. Wszystkie osoby przebywające na terenie Fitness Clubu Medi Gym zobowiązane są do zapoznania się i stosowania do zasad zawartych w Rozporządzeniu i niniejszym Regulaminie, których to treść została udostępniona na profilu na Facebooku oraz w recepcji Klubu.
4. Maksymalna ilość osób przebywających w pomieszczeniach siłowni zgodnie z Rozporządzeniem to 1 osoba na 15m2 powierzchni całkowitej obiektu. Jeśli zajdzie taka potrzeba, mogą zostać wprowadzone zapisy na najbardziej oblegane godziny, co będzie podane do wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem.
5. W siłowni mogą ćwiczyć jedynie osoby zdrowe, niewykazujące objawów chorób zakaźnych. Z usług Siłowni nie mogą ponadto korzystać osoby, które są objęte kwarantanną lub izolacją, lub miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19. Obsługa ma prawo kontrolować temperaturę ciała za pomocą termometru bezdotykowego przy wejściu do Klubu. Ni ma obowiazku stosowania maseczek ochronnych przez osoby ćwiczące!!
6. Osoby z grup wysokiego ryzyka, tj. starsze i przewlekle chore mają stałą możliwość uzyskania informacji o liczbie osób korzystających z siłowni w danym czasie oraz ustalenia z personelem i wyboru najmniej popularnych godzin.
7. Zaleca się zachowanie odległości co najmniej dwóch metrów pomiędzy osobami ćwiczącymi. Obsługa zobowiązuje się do ustawienia sprzętu zgodnie z zasadą zachowania odległości co najmniej 1,5m od poszczególnych stanowisk. W związku z tym niektóre sprzęty/maszyny mogą zostać czasowo wyłączone z użytkowania.
8. Wszystkie osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do zachowania zasad higieny w tym: – dezynfekcji rąk przy wejściu na teren siłowni i po wyjściu z toalety: – posiadania zmiennego obuwia oraz dużego ręcznika do ćwiczeń: – dezynfekcji sprzętu po zakończonym ćwiczeniu
9. Osoby niestosujące się do wymogów uwzględnionych w pkt 7 mogą zostać wyproszone z sali treningowej.
10. Zgodnie z Rozporządzeniem ustala się przerwę techniczną w godz. 11:00 – 13:00 w celu dezynfekcji i wietrzenia pomieszczeń. W tym samym czasie na terenie obiektu może przebywać tylko obsługa.
11. Zaleca się ograniczenie korzystania z poczekalni Klubu oraz skrócenie do minimum przebywania w szatni. Obsługa ma prawo kontrolować ilość osób przebywających jednocześnie w pomieszczeniach szatni/toalet. Prysznice i toalety na terenie Klubu działają bez ograniczeń i będą dezynfekowane przez obsługę zgodnie z wytycznymi GIS. Uwaga! Nie należy korzystać z suszarek nadmuchowych do rąk – zostają one odłączone od zasilania.
12. Zaleca się bieżące śledzenie informacji GIS oraz Ministerstwa Zdrowia dostępnych na stronach gis.gov.pl a także obowiązujących przepisów prawa.